IMPULSADO POR: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG)


Proxecto Terra

Experiencia de difusión da paisaxe a partir de materiais elaborados por profesorado do nivel educativo ao que van dirixidos, partindo de propostas dun grupo de expertos.
Carácter
Asociativo
Territorio
Itinerante
Público principal
Xuventude
Contido principal
Multidisciplinar
Periodicidade
Actividade continua


Contexto

O promotor da iniciativa é o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) xunto coa Xunta de Galicia, e o seu responsable a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes, Consellería de Vivenda e Solo e Consellería de Medio Ambiente.

O Proxecto Terra vai dirixido aos niveles de formación obrigatorios na etapa educativa de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), garantindo o acceso aos seus contidos á totalidade da poboación escolar. Entre as intencións educativas do proxecto destacan as seguintes:

• Intervir nos niveis de formación obrigatorios para presentar os problemas básicos de ocupación do territorio e da arquitectura, contribuíndo a superar a visión desta como estudo de forma e/ou arquitectura histórica.
• Contribuír á posta en valor do patrimonio construído herdado, entendéndoo como resultado dun continuo histórico que ten a virtualidade de unir pasado, presente e futuro.

O Colexio de Arquitectos desenvolve este ambicioso proxecto cultural, co ánimo de contribuír a que a cidadanía perciban a arquitectura e o territorio como piares básicos da cultura galega. Está dirixido ás diferentes idades da educación obrigatoria, coa finalidade de dotar de coñecementos e criterio á xuventude e crear nela a capacidade de valorar e discernir o valor dos elementos constitutivos das paisaxes da terra. Nace como unha resposta ás agresións e impactos que sofre a paisaxe galega, en gran medida como froito do descoñecemento e a perda cultural e afectiva, así como o desprezo polo contemporáneo.

 


Experiencia

A experiencia recolle tipoloxías paisaxísticas de toda a comunidade galega, facendo especial fincapé nos elementos construídos da arquitectura popular e as unidades territoriais de funcionamiento da paisaxe: a aldea, a parroquia, as agras, os montes, etc…

É un proxecto dirixido ás futuras xeracións do país en el que se intenta explicar a idiosincrasia do territorio galego e a súa arquitectura popular e como se insertan as arquitecturas contemporáneas.

Supón unha innovación por canto incide sobre un dos piares para o coñecemento e aprecio da paisaxe galega, elevando a disciplina á categoría de ensinanza regrada.

 

DESTACADO POR:

Profesionais para seguir o fío:

  • Antonio Díaz Otero
  • Xosé Manuel Rosales Noves

PARA AMPLIAR INFORMACiÓN:

Web oficial